औरंगाबाद विभागाकडे पुनर्निर्देशित करीत आहोत.........